СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНСКИ СИСТЕМИ – КАЧЕСТВО (ПО ЗАМЕСТВАНЕ) - Софарма Трейдинг АД
СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНСКИ СИСТЕМИ – КАЧЕСТВО (ПО ЗАМЕСТВАНЕ)

Ние сме Софарма Трейдинг, част от Групата Софарма. Историята ни започва през 2006 г. и днес сме лидер в предоставянето на цялостни решения в сферата на грижа за здравето. Мисията ни е да водим иновациите в сектора, като помагаме на хората да живеят по-щастлив и пълноценен живот.

Днес осигуряваме цялостно покритие на националния пазар, а от 2015 година стартирахме регионалната си експанзия, навлизайки на пазара в Сърбия. През същата година компанията ни откри и първите собствени ритейл обекти на аптечния пазар под марката SOpharmacy и днес приветстваме своите клиенти в над 65 обекта в цялата страна и в нашия онлайн магазин.

Успехът, който постигаме, дължим на невероятния ни екип и ценностите, които споделяме – ЕКИПНОСТ, ИНОВАТИВНОСТ и СТРАСТ! Не спираме да растем заедно и те каним да се присъединиш към нас в това вълнуващо пътуване, като станеш част от екип Управленски системи и Добра Дистрибуторска практика.

Ние, в отдел Управленски системи и ДДП, следим за спазването на изискванията на стандартите, по които компанията е сертифицирана. Нашият екип подпомага управлението на системите за управление в различни направления, съдейства за анализиране на риска в компанията и предприемане на действия по осигуряване на непрекъсваемост на основните бизнес процеси.

Искаме да открием член за екипа си като Специалист Управленски системи – Качество за фиксиран във времето ангажимент.

Основни задължения:

·         Познава и спазва внедрените в дружеството стандарти и други документи, които имат отношение към Системата за управление на качеството, съгласно изискванията на ISO 9001;
·         Съдейства на всички отдели в компанията при въвеждането на изискванията на ISO 9001 – Системи за управление на качеството;
·         Активно участва в провеждането на вътрешен одит и в подготовката за предстоящи външни одити спрямо изисквания на внедрените в компанията стандарти;
·         Анализира и дава предложения за подобряване на процесите в компанията и съдейства на отделите в компанията при разработване и актуализиране на правила и тяхното документиране;
·         Поддържа Регистър за несъответствия и коригиращи действия, Регистър на рисковете на процесите и План за мониторинг;
·         Планира, координира и контролира изпълнението на вътрешни одити в компанията;
·         Провежда обучения по въведената в компания оценка на риска на процесите;
·         Изготвя отчети за функционирането на системата по управление на качеството.

Умения и компетенции, необходими за ролята:

·         Висше образование – специалности, свързани с управление на качеството и риска или сходни ще се считат за предимство
·         Минимум 3 години опит на подобна позиция
·         Отлично владеене на английски език, писмено и говоримо
·         Отлична компютърна грамотност – MS Office
·         Предимство е Сертификат за преминато обучение за вътрешен одитор по стандарт ISO 27001, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, и GDP
·         Екипен играч с отлични умения за ефективна писмена и устна комуникация

Ако предложението ни представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете ни своята автобиография.

Вашата кандидатура ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД.

Оценяваме всички изпратени кандидатури, като ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Кандидатствай