Инвеститори FAQ - Софарма Трейдинг АД
Софарма Трейдинг - За инвеститори
Софарма Трейдинг - Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Как мога да купя и продам акции на Софарма Трейдинг? В случай, че желаете да купите или продадете акции на Софарма Трейдинг АД, е необходимо да използвате услугите на инвестиционен посредник. Актуална информация за котировките на акциите може да намерите на сайта на Българска фондова борса. Каква е стойността на дивидента?  Общото събрание на акционерите гласува годишен дивидент за 2019 г. в размер на 30 стотинки бруто за една акция. В случай, че искате да получите информация за размера на дивидента за предходни години, може да го направите тук

Имам ли право на дивидент за предишни периоди?

Съгласно законовите разпоредби, правото на дивидент се погасява с изтичането на 5-годишен давностен срок.

Къде мога да получа дивидента си? 

Акционери с лични сметки в Централен депозитар -могат да получат своя годишен дивидент в клоновете на „Банка ДСК“ ЕАД. За акционери с клиентски сметки при инвестиционен посредник средствата се изплащат по сметките при инвестиционния посредник.

Имам ли право на дивидент, ако съм закупил акции след Редовното общо събрание на акционерите, на което е гласуван дивидент?

Съгласно разпоредбите на чл. 115в ал. 3 от ЗППЦК, правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният, съответно 6-месечният, финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

Picture1.png
Софарма Трейдинг - Често задавани въпроси

Кога се провежда Редовното общо събрание на акционерите? 

Съгласно законовите разпоредби компанията е длъжна да проведе Редовно общо събрание на акционерите до края на първото полугодие след приключване на финансовата година. Всички материали за ОСА може да намерите тук:

Как мога да се запозная с дневния ред на Общото събрание? 

Дневният ред е включен в Поканата за Общото събрание. Всички материали за ОСА можете да намерите и тук:

Как мога да гласувам на Общо събрание на акционерите чрез кореспонденция? 

С правилата за гласуване чрез кореспонденция може да се запознаете тук:

Как мога да гласувам на Общо събрание чрез пълномощник? 

С правилата за гласуване чрез пълномощник може да се запознаете тук:

Как мога да разбера колко акции на Софарма Трейдинг АД притежавам? 

Актуална информация за притежаваните от Вас акции може да получите на сайта на Централен депозитар, чрез квалифициран електронен подпис или чрез персонален идентификационен код, издаден от Национална агенция за приходите, или при лицензиран инвестиционен посредник.

Софарма Трейдинг - Често задавани въпроси