За инвеститори / LP - Софарма Трейдинг АД
Софарма Трейдинг - За инвеститори

Софарма Трейдинг АД е публично дружество, листнато на Българската фондова борса от 2008 година.

Вече 15 години компанията бележи непрекъснат ръст на финансовите си показатели, а в последните 11 години заема първо място по приходи в сектор „Фармация” в класацията Топ 100 на в-к Капитал. Това ни прави и предпочитана инвестиция за над 25 000 инвеститори.

Ние държим на максималната прозрачност и честност в отношенията ни с инвеститори, финансови медии и анализатори.

Софарма Трейдинг - За инвеститори
Софарма Трейдинг - За инвеститори

Резултати 2020

Приходи (млн.лв.)

0
Ръст от 13% спрямо 2019

EBITDA (млн. лв.)

0

EBIT (млн. лв.)

0

Основен акционерен капитал (млн.лв.)

0
Софарма Трейдинг - За инвеститори

Борсова информация

Име: Софарма Трейдинг АД
Седалище: София 1756, ж.к. Изток, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12
Борса: Българска фондова борса АД
Борсов код: SFT
Сегмент акции: Standard
Валута: BGN
Капитал: 34 276 050 лв.
Вид на финансовите инструменти: Капиталът на дружеството е разпределен в 34 276 050 броя обикновени, поименни безналични акции с право на глас. Всяка обикновена акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.
Номинална стойност: 1 лев
Дата на въвеждане на търговия: 30.01.2008 г.

Основен акционер в Софарма Трейдинг АД към 31.12.2021 г. с дял от 81.34% или 27 878 967 броя акции е Софарма АД. Останалите 18.66% или 6 397 083 броя акции са разпределени между други физически и юридически лица.

  • Акционери с дял над 5% - Софарма АД - 81.34% или 27 878 967 броя акции
  • Други физически и юридически лица с дял под 5% - 18.66%; 6 397 083 броя акции
Софарма Трейдинг - За инвеститори
Софарма Трейдинг - За инвеститори

Корпоративно управление

Софарма Трейдинг АД е дружество с едностепенна система на управление. Компанията се управлява от Съвет на директорите, който е в състав от трима членове
  • Огнян Донев - Председател на Съвета на директорите
  • Венцислав Маринов - Член на Съвета на директорите
  • Ангел Йорданов - Член на Съвета на директорите.
С оглед изискването на чл. чл. 116а1, ал. 2 от ЗППЦК Ангел Йорданов е независим член на Съвета.

Биографии на членовете на Съвета на директорите

Огнян Донев
Председател на Съвета на директорите

Огнян Донев е завършил е немската гимназия в гр. София. Учи в Хамбург и Виена. Завършва "Международни икономически отношения" във Висшия икономически институт София. През 1986г. защитава докторска степен по икономика в Берлин. Д.и.н. Огнян Донев е изпълнителен директор на "Софарма Трейдинг"АД от септември 2021 г.
Той също така е и:
- Председател на Съвета на директорите на Софарма АД
- Член на Консултативния комитет на КРИБ
- Член на Германо-българската индустриално-търговска камара
- Член на Националната комисия по корпоративно управление
- Председател на Международната търговска камара за България
- Член на УС на БГФармА – Българската генерична фармацевтична асоциация
- Член на Управителния съвет на БТПП
- Председател на Настоятелството на Медицински университет София
- Вицепрезидент на Виенския икономически форум
- Член на Американската търговска камара в България (AmCham)
- Член на Контролния съвет към българската мрежа на Глобалния договор на ООН
- Носител на приза "Буров" за индустриално управление и "Мистър Икономика"
- Участвa в управителните или контролни органи на редица дружества
Владее немски, английски, руски и италиански.
Женен е и има двама сина.

Венцислав Маринов
Член на Съвета на директорите

Венцислав е професионалист с повече от 15 години опит в сектора на грижата за здравето. Част от екипа на Софарма Трейдинг от самото създаване на компанията, като е заемал различни управленски позиции, сред които Заместник Изпълнителен директор, Изпълнителен директор „Търговия на едро“, Финансов директор, Директор „Изпълнение на корпоративната стратегия“ и други. Познава в детайл бизнеса, процесите и операциите на компанията, като е отговарял за развитието и имплементирането на стратегията на Софарма Трейдинг. През 2019 г. поема ролята на Изпълнителен директор на втората най-голяма верига аптеки в България, управляваща брандовете SCS, Санита и Сеiba, която в последствие е придобита от Софарма Трейдинг. Венцислав има дълбоки познания във финансите, операциите, сделките по сливания и придобивания, управлението на бизнес процеси и други.

Ангел Йорданов
Член на Съвета на
директорите

Ангел Йорданов е роден в София. Основното и средното си образование завършва в училища с изучаване на руски език в Белград и София. През 1982 г. се дипломира във Висшия икономически институт „Бруно Лойшнер“ в Берлин със специалност „Планиране и народно стопанство“. Професионалният му опит включва различни позиции, сред които мениджър на търговско представителство, мениджър връзки с клиенти и други.
Владее немски, английски, руски и сръбски езици.

Софарма Трейдинг - За инвеститори

Одитор

На Редовното общо събрание през 2021 г. акционерите на „Софарма Трейдинг“ АД избраха “Бейкър Тили Клиту и Партньори” ООД за одиторско дружество, което да провери и завери Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. и консолидирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2021г.

Бейкър Тили Клиту и Партньори” ООД ( “Дружеството”) е дружество с ограничена отговорност, ЕИК 131349346, с регистрационен номер 0129 в регистъра на специализираните одиторски предприятия в Института на Дипломираните Експерт Счетоводители (ИДЕС).

Софарма Трейдинг - За инвеститори