За инвеститори / LP - Софарма Трейдинг АД

Софарма Трейдинг АД е публично дружество, листнато на Българската фондова борса от 2008 година.

Вече 15 години компанията бележи непрекъснат ръст на финансовите си показатели, а в последните 11 години заема първо място по приходи в сектор „Фармация” в класацията Топ 100 на в-к Капитал. Това ни прави и предпочитана инвестиция за над 25 000 инвеститори.

Ние държим на максималната прозрачност и честност в отношенията ни с инвеститори, финансови медии и анализатори.

Резултати 2020

Приходи (млн.лв.)

0
Ръст от 13% спрямо 2019

EBITDA (млн. лв.)

0

EBIT (млн. лв.)

0

Основен акционерен капитал (млн.лв.)

0

Борсова информация

Име: Софарма Трейдинг АД
Седалище: София 1756, ж.к. Изток, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12
Борса: Българска фондова борса АД
Борсов код: SFT
Сегмент акции: Standard
Валута: BGN
Капитал: 34 276 050 лв.
Вид на финансовите инструменти: Капиталът на дружеството е разпределен в 34 276 050 броя обикновени, поименни безналични акции с право на глас. Всяка обикновена акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.
Номинална стойност: 1 лев
Дата на въвеждане на търговия: 30.01.2008 г.

Основен акционер в Софарма Трейдинг АД към 30.06.2021 г. с дял от 76.33% или 26 161 936 броя акции е Софарма АД. Останалите 23.67% или 8 114 114 броя акции са разпределени между други физически и юридически лица.

 
  • Акционери с дял над 5% - Софарма АД - 76.33% или 26 161 936 броя акции
  • Други физически и юридически лица с дял под 5% - 23.67%; 8 114 114 броя акции

Корпоративно управление

Софарма Трейдинг АД е дружество с едностепенна система на управление. Компанията се управлява от Съвет на директорите, който е в състав от трима членове
  • Огнян Донев - Председател на Съвета на директорите
  • Димитър Димитров - Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор
  • Ангел Йорданов - Член на Съвета на директорите.
С оглед изискването на чл. чл. 116а1, ал. 2 от ЗППЦК Ангел Йорданов е независим член на Съвета.

Биографии на членовете на Съвета на директорите

Огнян Донев
Председател на Съвета на директорите

Огнян Донев е завършил е немската гимназия в гр. София. Учи в Хамбург и Виена. Завършва "Международни икономически отношения" във Висшия икономически институт София. През 1986г. защитава докторска степен по икономика в Берлин. Д.и.н. Огнян Донев е изпълнителен директор на "Софарма"АД от октомври 2000г.
Той също така е и:
- Председател на Съвета на директорите на Софарма АД
- Член на Консултативния комитет на КРИБ
- Член на Германо-българската индустриално-търговска камара
- Член на Националната комисия по корпоративно управление
- Председател на Международната търговска камара за България
- Член на УС на БГФармА – Българската генерична фармацевтична асоциация
- Член на Управителния съвет на БТПП
- Председател на Настоятелството на Медицински университет София
- Вицепрезидент на Виенския икономически форум
- Член на Американската търговска камара в България (AmCham)
- Член на Контролния съвет към българската мрежа на Глобалния договор на ООН
- Носител на приза "Буров" за индустриално управление и "Мистър Икономика"
- Участвa в управителните или контролни органи на редица дружества
Владее немски, английски, руски и италиански.
Женен е и има двама сина.

Димитър Димитров
Член на Съвета на
директорите и Изпълнителен директор

Димитър Димитров е начело на Софарма Трейдинг от самото създаване на компанията през 2006 година. Под негово управление Софарма Трейдинг се превръща във водещата компания в сектора и 15 поредни години бележи ръст на финансови си показатели.
През 2010 г. Димитър Димитров е сред учредителите на Българската асоциация на търговците на едро с лекарства (БАТЕЛ) като до 2016 година е Председател на Асоциацията. 2014-та година е преизбран за Заместник-председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, a от самото създаване е Председател на комитет „Здравеопазване“ към Конфедерацията. През 2015 и 2016 година е съпредседател и на Здравния комитет на AmCham. Носител е на голямата награда "Мистър Икономика" за 2017 г. на сп. Икономика.

Ангел Йорданов
Член на Съвета на
директорите

Ангел Йорданов е роден в София. Основното и средното си образование завършва в училища с изучаване на руски език в Белград и София. През 1982 г. се дипломира във Висшия икономически институт „Бруно Лойшнер“ в Берлин със специалност „Планиране и народно стопанство“. Професионалният му опит включва различни позиции, сред които мениджър на търговско представителство, мениджър връзки с клиенти и други.
Владее немски, английски, руски и сръбски езици.

Одитор

На Редовното общо събрание през 2021 г. акционерите на „Софарма Трейдинг“ АД избраха “Бейкър Тили Клиту и Партньори” ООД за одиторско дружество, което да провери и завери Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. и консолидирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2021г.

Бейкър Тили Клиту и Партньори” ООД ( “Дружеството”) е дружество с ограничена отговорност, ЕИК 131349346, с регистрационен номер 0129 в регистъра на специализираните одиторски предприятия в Института на Дипломираните Експерт Счетоводители (ИДЕС).

Уважаеми посетители на уебсайта,

Уведомяваме ви, че, считано от 28.04.2021г. новата интернет страница на „Софарма Трейдинг“ АД, от която ще може да получавате актуална информация и материали във връзка с дейността на дружеството, ще бъде с променен домейн адрес, а именно - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (вместо досегашния www.sopharmatrading.bg ). В случай че продължите да използвате стария домейн адрес на дружеството, ще се осъществява автоматично препращане към настоящата интернет страница.

Dear website visitors,

We hereby inform you that, as of 28th April, 2021 the new corporate website of Sopharma Trading AD, from which you will be able to receive up-to-date information and materials in connection with the company's activities, will have a changed domain address, namely - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (instead of the current www.sopharmatrading.bg ). If you continue to use the company's old domain address, you will be automatically redirected to this website.