Дивидент - Софарма Трейдинг АД
Софарма Трейдинг - Дивидент

Дивидент лв.

Софарма Трейдинг - Дивидент

Право на дивидент

Съгласно разпоредбите на чл. 115в ал. 3 от ЗППЦК, правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният, съответно 6-месечният, финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

Давностен срок

Съгласно законовите разпоредби, правото на дивидент се погасява с изтичането на 5-годишен давностен срок

Изплащане на дивидент

  • Акционери с лични сметки в Централен депозитар - могат да получат своя годишен дивидент в клоновете на „Банка ДСК“ ЕАД
  • Акционерите с клиентски сметки при инвестиционен посредник - средствата се изплащат по сметките при инвестиционния посредник

Информация за притежаваните акции

Актуална информация за притежаваните от Вас акции може да получите на сайта на Централен депозитар, чрез квалифициран електронен подпис или чрез персонален идентификационен код, издаден от Национална агенция за приходите, или при лицензиран инвестиционен посредник.

Софарма Трейдинг - Дивидент
Софарма Трейдинг - Дивидент

За акционери, притежавали акции на „Софарма Логистика“ АД

По отношение на акционери, притежавали акции на „Софарма Логистика“ АД, обръщаме внимание, че съгласно договор от 13.01.2010 г. за преобразуване чрез вливане на „Софарма Логистика“ АД в „Софарма Трейдинг“ АД и допълнително споразумение № 1 от 02.03.2010 г. към договор от 13.01.2010 г. за преобразуване чрез вливане на „Софарма Логистика“ АД в „Софарма Трейдинг“ АД, одобрени с Решение № 199-ПД от 30.03.2010 г. на Комисия за финансов надзор, въз основа на справедливата цена на акциите на участващите в преобразуването дружества се формира съотношение за замяна от 1,881895, което означава, че една акция на „Софарма Трейдинг“ АД следва да се замени с 1,881895 акции на „Софарма Логистика“ АД. Съотношението за замяна на акции е определено към 23.12.2009 г. Броят нови акции в капитала на „Софарма Трейдинг“ АД за всеки акционер на „Софарма Логистика“ АД се установява, като броят на притежаваните от него акции в „Софарма Логистика“ АД се раздели на приетото съотношение за замяна. Полученото цяло число е броят нови акции в „Софарма Трейдинг“ АД, които съответният акционер на „Софарма Логистика“ АД получава. Сборът на получилите се цели числа акции за всеки акционер дава сумата на новите акции на „Софарма Трейдинг“ АД, а разликата следва да бъде изплатена съгласно описаното по-долу. Акционерите, които притежават само по една акция в „Софарма Логистика“ АД, ще получат по една нова акция на „Софарма Трейдинг“ АД. Поради математическата невъзможност акциите на всеки отделен акционер в „Софарма Логистика“ АД да бъдат заменени с нови акции на „Софарма Трейдинг“ АД с напълно еквивалентна стойност, разликата до тази стойност е компенсирана с допълнителни парични плащания в съответния размер, базирани на справедливата цена на акциите на „Софарма Трейдинг“ АД и „Софарма Логистика“ АД.