Уведомление за приключване на публично предлагане - Софарма Трейдинг АД

Уведомление за приключване на публично предлагане

Уважаеми дами и господа,

На основание чл. Чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК във връзка с. чл. 24 от Наредба 2 на КФН Ви уведомяваме следното:

Публичното предлагане приключи при следните резултати:

  • Дата на приключване на публичното предлагане – 13.11.2019 г.;
  • Общ брой издадени права – 32 905 009;
  • Общ брой предложени за записване акции – 1 371 042;
  • Брой записани и платени акции – 1 371 041;
  • Сума, получена от записаните и платени акции по набирателната сметка, открита в „Експресбанк“ АД – 9 391 630.85 лева;
  • Разходи по публичното предлагане – размер на комисионните, възнагражденията и други разходи по публичното предлагане до момента – 27 476 лева.

Емитентът и обслужващият инвестиционен посредник „ЕЛАНА трейдинг“ АД не са срещнали затруднения, не са били налице спорове и други подобни при търгуване на правата и записването на акциите.

Приложения:

  1. Протокол на Съвета на директорите на „Софарма Трейдинг“ АД от 14.11.2019 г.
  2. Банково удостоверение за внесен капитал по набирателна сметка на Дружеството в „Експресбанк“ АД.
Share on Facebook Share on twitter
Related Posts

Уважаеми посетители на уебсайта,

Уведомяваме ви, че, считано от 28.04.2021г. новата интернет страница на „Софарма Трейдинг“ АД, от която ще може да получавате актуална информация и материали във връзка с дейността на дружеството, ще бъде с променен домейн адрес, а именно - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (вместо досегашния www.sopharmatrading.bg ). В случай че продължите да използвате стария домейн адрес на дружеството, ще се осъществява автоматично препращане към настоящата интернет страница.

Dear website visitors,

We hereby inform you that, as of 28th April, 2021 the new corporate website of Sopharma Trading AD, from which you will be able to receive up-to-date information and materials in connection with the company's activities, will have a changed domain address, namely - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (instead of the current www.sopharmatrading.bg ). If you continue to use the company's old domain address, you will be automatically redirected to this website.