Съобщение по чл.92, ал.2 от ЗППЦК - Софарма Трейдинг АД

Съобщение по чл.92, ал.2 от ЗППЦК

“Софарма трейдинг” АД („Емитентът“ или „Дружеството”), ЕИК 103267194, със седалище и адрес на управление гр. София 175, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, на основание чл. 92а, ал.1 и ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК”) уведомява относно началото, реда и условията за извършване на публично предлагане (“предлагането”) на до 1 371 042 (един милион триста седемдесет и една хиляди и четиридесет и две) нови обикновени, безналични акции, всяка с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 6.85 (шест лева и осемдесет и пет) лева.

Предлаганите акции се издават на основание решение на Съвета на директорите (СД) на „Софарма Трейдинг“ АД, прието на заседание на СД от 15.07.2019 г.

Проспектът за първично публично предлагане на акциите от настоящата емисия е одобрен с Решение на КФН № 1056–E от 19 септември 2019 г.

Всички документи за увеличението на капитала

Начална дата на публичното предлагането
е най-късната дата от следните: датата на оповестяване на Съобщението в избрания централен ежедневник (в-к “Сега“) и датата на публикуването му на интернет страницата www.x3news.com, както и на интернет страниците на Емитента: www.sopharmatrading.bg и на Инвестиционния посредник „Елана Трейдинг“ АД, участващ в Предлагането, а именно: www.elana.net. Датата, на която най-рано могат да се запишат акции от емисията (начало на подписката), е първият работен ден, следващ изтичането на 7 календарни дни от началната дата на публичното предлагане.

Предмет на публичното предлагане
са 1 371 042 (един милион триста седемдесет и една хиляди и четиридесет и две) броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на един глас всяка от новата емисия. Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 1 000 000 (един милион) акции с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 6.85 (шест лева и осемдесет и пет) лева всяка една, в който случай капиталът на дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции.

Издаване на права:
Съгласно чл.112, ал.2 от ЗППЦК при увеличение на капитала на публично дружество чрез издаване на нови акции се издават права. По смисъла на §1, т.3 от ДР на ЗППЦК правата са ценни книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличение на капитала на публично дружество. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.

Условия и срок на предлагането:
На основание чл.112 б, ал.2 от ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, които са акционери във „Софарма трейдинг” АД (притежават съществуващи акции, регистрирани по техни лични или клиентски подсметки в „Централния Депозитар“ АД) на 7-мия ден, следващ деня на публикуването на съобщението за публично предлагане на новите акции по чл.92а, ал.1 от ЗППЦК. „Централен Депозитар” АД ще открие сметки за права на лицата по предходното изречение, въз основа на данните във водената от него книга на акционерите на Дружеството. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода на тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион. Срещу всяка съществуваща акция ще бъде издадено едно право, като 24 (двадесет и четири) права дава възможност за записване на една нова акция с емисионна стойност от 6.85 (шест лева и осемдесет и пет стотинки) лева. Съотношението право/акция е 24.
Всяко лице, което има желание да запише от новите акции, може да запише минимум 1 акция или такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделени на Съотношението право/акция. Ако полученото число не е цяло, то се закръглява надолу до най-близкото цяло число.

Първи етап на подписката:
Началната дата за прехвърляне на права, както и за записване на новите акции чрез инвестиционния посредник съгласно чл. 112б, ал. 4 и 5 ЗППЦК е първият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) календарни дни от началната дата на публично предлагане. Крайният срок за прехвърляне на правата съгласно чл.112б, ал. 4 от ЗППЦК е първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни, считано от началната дата за прехвърляне на права. Съгласно Правилника на „Българска фондова борса“ АД, последната дата за сключване на борсови сделки с права е 2 работни дни преди крайната дата за прехвърляне на права съгласно предходното изречение. Инвеститорите трябва да имат предвид, че всички неупражнени в този срок права се предлагат за продажба на служебен аукцион, организиран от „БФБ“ АД. Прехвърлянето на права чрез покупко-продажба (търговията с права) се извършва на сегмент „Права” на „БФБ“ АД. Лицата, които желаят да продадат притежавани от тях права, следва да подадат поръчка за продажба до инвестиционния посредник, при когото са открити сметките им за права. Лицата, които желаят да закупят права, следва да подадат поръчка за покупка до инвестиционен посредник, член на „Централен депозитар” АД. За придобиване на права по други способи (например замяна или дарение) се прилагат разпоредбите на Правилника на ЦД.

Втори етап

  • провеждане на явен аукцион за неупражнените права в срока за продажба (търговия) на правата. На 5-ия работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата, „Софарма Трейдинг” АД чрез инвестиционния посредник „Елана Трейдинг” АД, предлага за продажба при условията на явен аукцион тези права, които не са упражнени и срещу които не са записани нови акции до изтичане на срока за прехвърляне на правата. „Софарма Трейдинг“ АД ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита от “Централен депозитар” АД, и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър.

Край на втори етап на подписката
(и на подписката като цяло): първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича срока за прехвърляне на правата. До изтичане на посочения в предходното изречение краен срок лицата, придобили права при продажбата на явния аукцион, могат да запишат срещу тях съответния брой нови акции.

Записването на нови акции
се извършва, като притежателите на права подават писмени заявки (“Заявки”) до инвестиционните посредници – членове на „Централния Депозитар” АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от заявителите права. Ако заявителите притежават права по сметки при инвестиционния посредник „Елана Трейдинг” АД, заявките могат да бъдат подавани на следните адреси: Център за обслужване на клиенти – „Софарма Бизнес Тауърс” – София, Софарма Бизнес Тауърс, ул. „Лъчезар Станчев“ 5, /до КАТ/, Кула Б, партер, Телефони: (02) 810 00 65, Факс: (02) 958 15 23, е-mail: info@elana.net; Инвестиционен център ЕЛАНА – “Раковски” – София, ул. “Г.С. Раковски ” № 96 – до Театър „Българска армия“ и до ъгъла на ул. „Г. С. Раковски” с бул. “Цар Освободител”, Телефони: (02) 810 00 60, 810 00 61, 810 00 62, E-mail: info@elana.net; Инвестиционен център ЕЛАНА – Пловдив, Пловдив 4000, ул. „Хан Кубрат” 1, Делови Център Пловдив (партер), Телефони: (032) 626 428, (032) 275 657, е-mail: plovdiv@elana.net; Инвестиционен център ЕЛАНА – Варна, Варна 9000, бул. „Сливница” 8, Телефони: (052) 802 498, е-mail: varna@elana.net; Инвестиционен център ЕЛАНА – Плевен, Плевен 5800, Бизнес център „Престиж”, ул. “Св. св. Кирил и Методий” №18, партер, Телефони: (064) 840 114, (0887) 556 669, е-mail: pleven@elana.net; Инвестиционен център ЕЛАНА – Шумен, Шумен 9700, ул. „Рафаил Попов “2, Телефони: (054) 800 536; 800 535; 862 260, Факс: (054) 800 536, е-mail: shumen@elana.net; Инвестиционен център ЕЛАНА – Русе, Русе 7000, ул. „Воден“ 12 (вход от ул.“Св. Наум“), Телефон: (082) 825814, е-mail: ruse@elana.net; и Инвестиционен център ЕЛАНА-Бургас, Бургас 8000, ул. “Лермонтов” 106, Телефони: (056) 825 238; 0888 454 184, е-mail: burgas@elana.net.

Инвестиционните посредници, получили Заявки за записване на нови акции, са длъжни незабавно да уведомят „Елана Трейдинг” АД за постъпилите заявки по реда и условията, предвидени в действащото законодателство. Инвеститорите, получили права по техни лични сметки в ЦД, следва да заявят прехвърлянето на правата, преди упражняването им по свои подсметки или при „Елана Трейдинг” АД или при друг инвестиционен посредник.

Подаване на заявки:
Подаването на Заявката се извършва при спазване на изискванията за подаване на нареждане за сделки с финансови инструменти, установени в Наредба №38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. Инвестиционният посредник, който приема заявките, има право да изготвя и изисква попълването на определени от него форми на заявки както с посоченото, така и с определено от него допълнително съдържание. В заявката се посочва банкова сметка на инвеститора, по която да бъдат връщани внесени суми в случаите на прекратена и/или неуспешно приключила подписка.

„Елана Трейдинг” АД и инвестиционните посредници, до които се подават заявките, в съответствие с приложимите нормативни актове, своите общи условия и практика, имат правото да откажат приемането на заявки, ако не са удовлетворени от вида, формата, валидността и други обстоятелства, свързани с представените им документи.

Юридическите лица подават заявки чрез законните си представители или чрез пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно, като те се легитимират с документ за самоличност (копие от който се прилага към заявката) и удостоверение за актуална регистрация на юридическото лице, когато това е предвидено в нормативната уредба. Когато удостоверението е на език, различен от български и английски, то се предоставя и техен превод.

Физическите лица подават заявките лично или чрез пълномощник, като тези лица се легитимират с документ за самоличност и прилагат към заявката заверено от тях копие от документа.

Чуждестранните физически лица се легитимират с оригиналния си чуждестранен паспорт за влизане в България и прилагат към заявката легализиран оригинален превод на страниците на паспорта, съдържащи информация за пълното име; номер на паспорта; дата на издаване /ако има такава в паспорта/; дата на изтичане /ако има такава/, националност; адрес /ако има такъв в паспорта/ и обикновено копие на преведените страници на паспорта, съдържащи друга информация и снимка на лицето.

Заявката може да бъде подадена и чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно (което се прилага към заявката) и документите изброени по-горе в съответствие с упълномощителя (местно или чуждестранно, юридическо или физическо лице).
Записването на акции се счита за действително само ако е направено от лице, в полза на което са издадени права, или което е придобило права в срока за прехвърляне на права или по време на явния аукцион, до максималния възможен брой акции, съгласно посоченото по-горе съотношение и ако е внесена цялата емисионна стойност на записваните нови акции, в срока и при условията, посочени по-долу.

При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответният брой нови акции, чиято емисионна стойност е изплатена изцяло.

Внасянето на емисионната стойност
на записаните акции се извършва по специална набирателна сметка с IBAN: BG25TTBB94005828722273, BIC: TTBBBG22, открита на името на „Софарма Трейдинг“ АД в „Експресбанк“ АД. Набирателната сметка трябва да бъде заверена най-късно до изтичане на последния ден от подписката (горепосочената крайна дата за записване на акции). Удостоверителният документ за направената вноска е платежното нареждане или вносната бележка.

Ако всички акции от тази емисия бъдат записани преди крайния срок на подписката, Емитентът уведомява КФН за приключване на подписката и резултата от нея в срок от три работни дни и предприема необходимите действия за вписване увеличението на капитала в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. След вписване на увеличението на капитала, Емитентът пристъпва към регистрацията на емисията от нови акции в регистрите на „Централен депозитар” АД и „БФБ“ АД.

Емитентът ще уведоми КФН в срок до 3 работни дни от приключване на подписката, за нейното провеждане и резултатите от нея, включително за затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записването на акциите. В 7-дневен срок от приключване на публичното предлагане на акции, „Софарма Трейдинг” АД ще изпрати и уведомление до КФН и „БФБ“ АД относно резултата от него, съдържащо информация относно датата на приключване; общия брой записани акции; сумата, получена срещу записаните акции; размера на комисионните възнаграждения и други разходи по предлагането, включително и платените такси. Към уведомлението Емитентът ще приложи изискваните от закона документи. В същия срок посочените обстоятелства ще бъдат оповестени чрез публикации във в. “Сега”, на интернет страницата www.x3news.com и на интернет – адресите на Емитента и инвестиционния посредник „Елана Трейдинг“ АД.

В случай че до крайния срок на подписката не бъдат записани 1 000 000 броя акции, подписката ще се счита за неуспешна. В този случай Емитентът уведомява КФН за резултата от подписката до изтичането на седем дни след крайния й срок. В деня на уведомлението по предходното изречение, съгласно чл. 89, ал. 4 от ЗППЦК, Емитентът уведомява банката за резултата от подписката, публикува на интернет страницата си и на интернет страницата на инвестиционния посредник „Елана Трейдинг“ АД покана до лицата, записали акции, в която обявява условията и реда за връщане на набраните суми, заявява поканата за оповестяване в Търговския регистър и я публикува на интернет страницата www.x3news.com и на интернет страниците на „Софарма трейдинг“ АД и „Елана Трейдинг“ АД. Набраните суми се връщат на лицата, записали акции, в срок до един месец от съобщението, заедно с начислените от банката лихви, ако са налице такива.

Проспектът
за първично публично предлагане на акциите от настоящата емисия е публикуван на интернет страницата на Емитента: www.sopharmatrading.bg и страницата на упълномощения инвестиционен посредник – „Елана Трейдинг” АД: www.elana.net. Инвеститорите могат да се запознаят с Проспекта и да получат безплатно копие от тях всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. на адреса на дружеството: гр. София 1756, Софарма Бизнес Тауърс, ул. „Лъчезар Станчев“ 5, /до КАТ/, Кула A, телефон: +359 (2) 81 33 660; лице за контакт: Александър Йотов, email: office@sopharmatrading.bg, както и на адреса на упълномощения инвестиционен посредник – „Елана Трейдинг” АД : гр. София 1756, Софарма Бизнес Тауърс, ул. „Лъчезар Станчев“ 5, /до КАТ/, Кула Б, ет. 12-13, Телефони: Централа (02) 810 00 00, Факс: (02) 958 15 23; лице за контакт: Татяна Василева, e-mail: investmentbanking@elana.net; Център за обслужване на клиенти – „Софарма Бизнес Тауърс” – София, Софарма Бизнес Тауърс, ул. Проспектът и допълнителна публична информация за “Софарма Трейдинг“ АД, могат да бъдат получени и от публичния регистър на Комисията по финансов надзор (www.fsc.bg), както и от Българска фондова борса (www.bse-sofia.bg).

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts

Уважаеми посетители на уебсайта,

Уведомяваме ви, че, считано от 28.04.2021г. новата интернет страница на „Софарма Трейдинг“ АД, от която ще може да получавате актуална информация и материали във връзка с дейността на дружеството, ще бъде с променен домейн адрес, а именно - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (вместо досегашния www.sopharmatrading.bg ). В случай че продължите да използвате стария домейн адрес на дружеството, ще се осъществява автоматично препращане към настоящата интернет страница.

Dear website visitors,

We hereby inform you that, as of 28th April, 2021 the new corporate website of Sopharma Trading AD, from which you will be able to receive up-to-date information and materials in connection with the company's activities, will have a changed domain address, namely - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (instead of the current www.sopharmatrading.bg ). If you continue to use the company's old domain address, you will be automatically redirected to this website.