Съветът на директорите на „Софарма Трейдинг“ АД взе решение за издаване на емисия варанти - Софарма Трейдинг АД За инвеститори

Съветът на директорите на „Софарма Трейдинг“ АД взе решение за издаване на емисия варанти

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че в съответствие с чл.50 от Устава на „Софарма Трейдинг” АД, на свое заседание Съветът на директорите единодушно взе решение за издаване при условията на първично публично предлагане на емисия варанти както следва:

  • Стойност на упражняване:  6.75 лева
  • Емисионна цена на един варант: 0.60 лева
  • Брой варанти: 11 425 350 броя
  • Минимален праг на успеваемост на емисията: 5 712 675 броя
  • Срок, в който може да бъде упражнено правото: 3 години

Останалите параметри на емисията ще бъдат описани в Проспект за публично предлагане на емисията варанти на „Софарма Трейдинг” АД, който следва да бъде приет от Съвета на директорите с последващо решение и да получи съответното одобрение от Комисията за финансов надзор.

Избраните от Съвета на директорите финансов консултант, който ще консултира дружеството във връзка с издаването на емисия варанти, и инвестиционен посредник, който ще обслужи записването на варантите и заплащането на тяхната цена, са съответно: Мейн Кепитъл” АД, ЕИК 202402882, със седалище град София, и адрес на управление гр. София 1404, район „Триадица“, бул. „Гоце Делчев“ 98 вход 2, офис 11 и „МК Брокерс” АД, ЕИК 175007052, със седалище град София и адрес на управление гр. София 1000, район „Средец“, бул. „Цар Освободител”, № 8, ет.4.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts