Съветът на директорите на „Софарма Трейдинг“ АД взе решение за издаване на емисия варанти - Софарма Трейдинг АД За инвеститори

Съветът на директорите на „Софарма Трейдинг“ АД взе решение за издаване на емисия варанти

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че в съответствие с чл.50 от Устава на „Софарма Трейдинг” АД, на свое заседание Съветът на директорите единодушно взе решение за издаване при условията на първично публично предлагане на емисия варанти както следва:

  • Стойност на упражняване:  6.75 лева
  • Емисионна цена на един варант: 0.60 лева
  • Брой варанти: 11 425 350 броя
  • Минимален праг на успеваемост на емисията: 5 712 675 броя
  • Срок, в който може да бъде упражнено правото: 3 години

Останалите параметри на емисията ще бъдат описани в Проспект за публично предлагане на емисията варанти на „Софарма Трейдинг” АД, който следва да бъде приет от Съвета на директорите с последващо решение и да получи съответното одобрение от Комисията за финансов надзор.

Избраните от Съвета на директорите финансов консултант, който ще консултира дружеството във връзка с издаването на емисия варанти, и инвестиционен посредник, който ще обслужи записването на варантите и заплащането на тяхната цена, са съответно: Мейн Кепитъл” АД, ЕИК 202402882, със седалище град София, и адрес на управление гр. София 1404, район „Триадица“, бул. „Гоце Делчев“ 98 вход 2, офис 11 и „МК Брокерс” АД, ЕИК 175007052, със седалище град София и адрес на управление гр. София 1000, район „Средец“, бул. „Цар Освободител”, № 8, ет.4.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts

Уважаеми посетители на уебсайта,

Уведомяваме ви, че, считано от 28.04.2021г. новата интернет страница на „Софарма Трейдинг“ АД, от която ще може да получавате актуална информация и материали във връзка с дейността на дружеството, ще бъде с променен домейн адрес, а именно - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (вместо досегашния www.sopharmatrading.bg ). В случай че продължите да използвате стария домейн адрес на дружеството, ще се осъществява автоматично препращане към настоящата интернет страница.

Dear website visitors,

We hereby inform you that, as of 28th April, 2021 the new corporate website of Sopharma Trading AD, from which you will be able to receive up-to-date information and materials in connection with the company's activities, will have a changed domain address, namely - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (instead of the current www.sopharmatrading.bg ). If you continue to use the company's old domain address, you will be automatically redirected to this website.