Софарма Трейдинг започва изплащането на годишния дивидент за 2018 г. - Софарма Трейдинг АД

Софарма Трейдинг започва изплащането на годишния дивидент за 2018 г.

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че на 06.08.2019 г. Софарма Трейдинг АД започва изплащането на годишния дивидент. Припомняме Ви, че на 07.06.2019 г. Общото събрание на акционерите на компанията гласува брутен дивидент за една акция от 0,30 лв.

Изплащането ще става по следния ред:

/ За акционери с клиентски подсметки при инвестиционен посредник – средствата ще бъдат изплатени по сметките на инвестиционния посредник.

/ За акционери с лични сметки в Централен депозитар – средствата ще бъдат изплатени на касите в клоновете на Експресбанк АД.

Разходите за изплащането на дивидента са за сметка на Софарма Трейдинг АД съгласно чл.115в, ал.7, изр. 2-ро от ЗППЦК.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts

Уважаеми посетители на уебсайта,

Уведомяваме ви, че, считано от 28.04.2021г. новата интернет страница на „Софарма Трейдинг“ АД, от която ще може да получавате актуална информация и материали във връзка с дейността на дружеството, ще бъде с променен домейн адрес, а именно - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (вместо досегашния www.sopharmatrading.bg ). В случай че продължите да използвате стария домейн адрес на дружеството, ще се осъществява автоматично препращане към настоящата интернет страница.

Dear website visitors,

We hereby inform you that, as of 28th April, 2021 the new corporate website of Sopharma Trading AD, from which you will be able to receive up-to-date information and materials in connection with the company's activities, will have a changed domain address, namely - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (instead of the current www.sopharmatrading.bg ). If you continue to use the company's old domain address, you will be automatically redirected to this website.