Софарма Трейдинг завърши най-успешния си проект за внедряване на Гама камера в УМБАЛ „Св. Иван Рилски" - Софарма Трейдинг АД

Софарма Трейдинг завърши най-успешния си проект за внедряване на Гама камера в УМБАЛ „Св. Иван Рилски”

На официална церемония в присъствието на Премиера г-н Бойко Борисов и Министъра на здравеопазването г-жа Десислава Атанасова беше открито обновеното отделение по Нуклеарна медицина на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД. В него Софарма Трейдинг АД внедри една от най-модерните, съвършени и иновативни Гама камери в света, комбинирана със 16-срезов Компютърен томограф (скенер) – SPECTCT. Това е вторият подобен медицински уред в Европа. Другият се намира в Полша – Варшава. Към момента в България има 16 отделения по Нуклеарна медицина, които разполагат с Гама камера. За съжаление по-голямата част от Гама камерите у нас са морално остарели, с изчерпани технически и диагностични възможности и не отговарят на изискванията на Европейските параметри за лъчезащита 84/466 ЕВРАТОМ.     SPECTCT струва 2 400 000 лв., 50% от финансирането е осигурено чрез безвъзмездна финансова помощ по проект „Технологично обновление на Отделението по Нуклеарна медицина на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД чрез внедряване на иновативно оборудване“ по Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Принцип на работа на Гама камерата и връзката с Нуклеарната медицина:

Нуклеарната медицина е раздел на медицината, свързан с използването на радиоизотопи. При нея с помощта на радиоизотопите се изобразяват специфични структури на тялото или се лекуват болестни процеси в организма. Изобразяването на човешкото тяло или части от него в Нуклеарната медицина се нарича сцинтиграфия и се извършва с диагностична цел. В основата му е визуализацията, дължаща се на радиоактивния разпад на частици, въведени под формата на т.нар. радиофармацевтици в тялото. Радиофармацевтиците представляват комбинация от радиоизотоп и помощно химично съединение, които заедно постъпват в човешкото тяло и попадат в специфични органи и се натрупват в тях или взаимодействат със специфични клетъчни рецептори. Гама камерата е един от основните уреди, които помагат в работата на Нуклеарната медицина и позволяват да се видят проблемните зони чрез натрупването в тях на  помощните вещества. Уредът улавя патологични промени във функцията и структурата в различните органи и системи. Така се създава предпоставки за точна и обективна количествена обработка на получената диагностична информация. На практика с Гама камерата могат да се изследват всички органи на човешкото тяло.

Съвършената Гама камера SPECTCT:

• Новото тук е, че повечето други методи до сега отчитат само промяната на структурата на органа, но не и неговата функционалност.
• Особено актуален е  и моментът, че могат да бъдат забелязани в съвсем ранен стадий изменения в структурата на клетките, което спомага за по-ранното диагностициране на редица социално значими заболявания, като сърдечно- съдовите заболявания и рака например.
• По-старите Гама камери улавят образа само в една равнина, докато SPECTCT, чрез 3D визуализацията показва точното позициониране на променената тъкан.

Щадящи здравето на пациента подобрения:

1. Количеството на приеманият изотоп е два пъти по-малко
2. Престоят на пациента в камерата е два пъти по-кратко
3. Полученият образ е многократно по-добър, което влияе на избора на най-подходящо лечение.
4. Лъчевото натоварване на пациента е в пъти по-малко.
SPECTCT е с възможности да предостави цялата информация за радиационния паспорт на пациента (въведена активност от изотопа и получена доза от проведеното изследване).

Част от съвършенството на Гама камерата SPECTCT се състои и в техническите й характеристики:

Инсталираният в УМБАЛ „Св. Иван Рилски” SPECT/CT апарат е хибриден – състои се от гама камера (SPECT) и компютърен томограф (СТ). Гама  камерата е с два детектора, с уникално висока разделителна способност и чувствителност, което дава възможност за намаляване двойно на дозата на радиофармацевтика (съответно на дозата радиоактивност, която приема пациента) и получаване на образ с изключително високо качество. Компютърният томограф е шестнадесет срезов, от най-висок клас, оборудван със специален софтуер за намаляване с до 50% на лъчевото натоварване за пациента. Хибридните образи, получени от комбинирането на двата образни метода дават до 30% по-точна диагноза, в  сравнение с използването само на сцинтиграфско или на компютъртомографско изследване.

Възможностите на Гама камерата с две глави, комбинирани с високотехнологичен 16-срезов компютърен томограф, осигуряват пълен набор от нуклеарномедицински, компютъртомографски и хибридни клинични приложения:

– SPECT/CТ изследвания на широк кръг пациенти, включително на деца, с използване на оптимално ниска доза, осигуряваща максимална сигурност за пациента, при запазено отлично качество на образите;
– всяко отделно SPECT или CТ изследване може да бъде комбинирано и трансформирано в хибриден протокол;
– системата осигурява възможост за свързване и получаване на хибридни образи с уникални възможности за постобработка от други апарати на болницата, независимо чие производство са те, напр. КТ, ЯМР, ангиограф;
– с възможностите на новата апаратура целотелесното скениране чрез SPECT/ CТ ще се извършва за 20 минути, а със съществуващите в момента
планарни Гама камери за скенирането е необходим 1 час на пациент.

Кои пациенти могат да се възползват от SPECTCT (Клинично приложение):

• Карцином на щитовидната жлеза
• Паращитовидна жлеза
• Надбъбречни жлези
• Оценка на невроендокринни тумори
• Лимфоми
• Определяне на стадии на развитие на злокачествени заболявания
• Ортопедия
• Тумори на централната нервна система
• Карцином на простата
• Предоперативна локализация на паратиреоидните аденоми
• За диагностика на инфекции и възпаления
• Оценка на  кръвооросяване и функция на сърцето
• Отлагане на калций в сърдечните съдове

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts