„Софарма Трейдинг“ АД отчита 9% ръст в приходите за дванадесетте месеца на 2021 г. - Софарма Трейдинг АД

„Софарма Трейдинг“ АД отчита 9% ръст в приходите за дванадесетте месеца на 2021 г.

„Софарма Трейдинг“ АД приключи 2021 г. реализирайки приходи в размер на 957 154 хил. лв., което представлява 9% ръст в сравнение с отчетените 877 811 хил. лв. съгласно одитирания финансов отчет за 2020 г. Само през декември приходите на компанията нарастват с 5% до 82 206 хил. лв., спрямо 78 357 хил. лв. през същия месец на 2020 г.

Печалбата преди данъци за 2021 година възлиза на 8,180 хил. лв. При направения към 31.12.2021 г. преглед за обезценка на инвестициите в съответствие с МСС 36 „Обезценка на активи“, „Софарма Трейдинг“ АД отчита загуба от обезценка на инвестицията в дъщерното си дружество Sopharma Trading d.o.o. (Сърбия) в размер на 17,307 хил. лв. Акумулираната печалба преди данъци на „Софарма Трейдинг“ АД за периода януари-декември 2021 г. преди ефекта от обезценката достига 25 487 хил. лв.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts