„Софарма Трейдинг“ АД отчита 13% ръст на приходите за дванадесетте месеца на 2022 г. - Софарма Трейдинг АД

„Софарма Трейдинг“ АД отчита 13% ръст на приходите за дванадесетте месеца на 2022 г.

„Софарма Трейдинг“ АД приключи 2022 г., отчитайки 13% ръст в приходите на индивидуално ниво. Те възлизат на 1 085 440 хил. лв., сравнено с 956 778 хил. лв., съгласно одитирания финансов отчет за 2021 г. Само през декември приходите нарастват с 26% до 103 065 хил. лв. спрямо 81 830 хил. лв. в същия месец на миналата година.

 Акумулираната печалба преди данъци на „Софарма Трейдинг“ АД за 2022 г. на индивидуално ниво достига 34 615 хил. лв., което представлява 38% ръст, сравнено с 25 115 хил. лв., какъвто е финансовият резултат преди извършената обезценка на активите през 2021 г. Само в последния месец на годината печалбата преди данъци нараства до 5 178 хил. лв.

 Две събития оказват съществено влияние върху финансовия резултат на „Софарма Трейдинг“ АД за 2022 година. През месец декември дъщерното дружество „Софармаси 63“ разпредели към компанията дивидент в размер на 3 917 хиляди лева. Към 31.12.2022 г. „Софарма Трейдинг“ АД направи и преглед за обезценка на инвестициите в съответствие с МСС 36 „Обезценка на активи“, като отчете загуба от обезценка на инвестициите си в дъщерното дружество Sopharma Trading d.o.o. (Сърбия) в размер на 14 228 хиляди лева. Така, след ефекта на обезценката и получения дивидент, печалбата преди данъци на „Софарма Трейдинг“ АД на индивидуално ниво за януари-декември 2022 г. възлиза на 20 387 хил. лв.

Тестът за обезценка на активите доведе и до следните ефекти, които ще се проявят в консолидирания отчет на групата на Софарма Трейдинг АД: обезценка на репутацията в Сърбия в размер на 13 328 хил. лв. и обезценка на дълготрайни материални активи в Сърбия в размер на 8 245 хил. лв.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts