Софарма Логистика АД започва процедура за вливане в Софарма Трейдинг АД - Софарма Трейдинг АД

Софарма Логистика АД започва процедура за вливане в Софарма Трейдинг АД

Преобразуването, което обхваща и двете компании ще предостави следните ползи на Софарма Трейдинг АД:

•    Подобрение в управлението на логистичните центрове;
•    Оптимизиране на разходите, и най-вече намаление на административните разходи;
•    Подобрение в качеството на услугите на „Софарма Трейдинг” АД в областта на преддистрибуцията;
•    Софарма Трейдинг ще бъде още по-конкуретноспособен партньор на фона на нарастващата конкуренция в управлението на логистични площи;
•    Прилагане на единна програма за добра дистрибуторска практика спрямо всеки от дистрибуционните центрове;
•    Оптимизиране структурата на групата „Софарма”. Елиминиране разпръскването на една и съща по вид дейност в различните дружества от групата, както и управлението от различни мениджърски екипи;
•    Като вторичен ефект от увеличения капитал вследствие на преобразуването, ще се повиши ликвидността на акциите на „Софарма Трейдинг” АД.

Двете участващи в преобразуването дружества са публични компании, съгласно чл. 124 от ЗППЦК договорът. Докладите на управителните органи на участващите в преобразуването дружества и доклада на проверителя, се одобряват от заместник-председателя на Комисия за финансов надзор (КФН).

След получаване на одобрението от КФН предстои провеждането на общи акционерни събрания. На тях акционерите ще вземат решение за преобразуването на дружествата. 

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts