Сертификати - Софарма Трейдинг АД

World Health Organization
Good Distribution practices
(WHO Technical Report Series, No 937, 2006)

Чрез прилагане на изискванията на Европейската комисия, описани в Директива 2001/83/ЕО, Ръководството от 05 ноември 2013 година за Добра Дистрибуторска практика и на Световната здравна организация, Софарма Трейдинг заявява своята експертност и постоянен контрол върху осигуряването на качеството, гарантирайки че продуктите последователно се съхраняват, транспортират и манипулират при подходящи условия, както изисква разрешението за търговия или спецификацията на продукта.

ISO 9001:2015

С внедряването на Система за управление на качеството спрямо изискванията на ISO 9001:2015 се гарантира способността ни непрекъснато да предоставяме услуги, които отговарят на клиентските и приложимите нормативни и други изисквания. Ефективното прилагане на системата води до повишаване удовлетвореността на клиентите ни.

ISO 14001: 2015

Чрез внедряването на стандарта, поемаме ангажимент за рационално използване на природните ресурси и осигуряване на постоянен контрол върху значимите аспекти на околната среда, върху които компанията може да влияе. С управлението на значимите аспекти на околната среда, като отговорна и прозрачна компания, се стремим да постигнем устойчив баланс между околна среда, общество и икономика за удовлетворяване на все по-нарастващите потребности на обществото.

ISO 45001:2018
и OHSAS 18001

Чрез внедряването на стандарта, засвидетелстваме ангажираността си към здравето на служителите като осигуряваме безопасна работна среда, управляваме и минимизираме рисковете за здравето на персонала и на заинтересованите страни, които работят на обектите ни.

ISO 27001:2017

Чрез прилагане на изискванията на стандарта, Софарма Трейдинг осигурява адекватни и съгласувани механизми за сигурност, чиято цел е защита на информационните активи на компанията и осигуряване доверието на всяка заинтересована страна, с особено внимание към клиентите.

Уважаеми посетители на уебсайта,

Уведомяваме ви, че, считано от 28.04.2021г. новата интернет страница на „Софарма Трейдинг“ АД, от която ще може да получавате актуална информация и материали във връзка с дейността на дружеството, ще бъде с променен домейн адрес, а именно - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (вместо досегашния www.sopharmatrading.bg ). В случай че продължите да използвате стария домейн адрес на дружеството, ще се осъществява автоматично препращане към настоящата интернет страница.

Dear website visitors,

We hereby inform you that, as of 28th April, 2021 the new corporate website of Sopharma Trading AD, from which you will be able to receive up-to-date information and materials in connection with the company's activities, will have a changed domain address, namely - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (instead of the current www.sopharmatrading.bg ). If you continue to use the company's old domain address, you will be automatically redirected to this website.