Сертификати - Софарма Трейдинг АД

World Health Organization
Good Distribution practices
(WHO Technical Report Series, No 937, 2006)

Чрез прилагане на изискванията на Европейската комисия, описани в Директива 2001/83/ЕО, Ръководството от 05 ноември 2013 година за Добра Дистрибуторска практика и на Световната здравна организация, Софарма Трейдинг заявява своята експертност и постоянен контрол върху осигуряването на качеството, гарантирайки че продуктите последователно се съхраняват, транспортират и манипулират при подходящи условия, както изисква разрешението за търговия или спецификацията на продукта.

ISO 9001:2015

С внедряването на Система за управление на качеството спрямо изискванията на ISO 9001:2015 се гарантира способността ни непрекъснато да предоставяме услуги, които отговарят на клиентските и приложимите нормативни и други изисквания. Ефективното прилагане на системата води до повишаване удовлетвореността на клиентите ни.

ISO 14001: 2015

Чрез внедряването на стандарта, поемаме ангажимент за рационално използване на природните ресурси и осигуряване на постоянен контрол върху значимите аспекти на околната среда, върху които компанията може да влияе. С управлението на значимите аспекти на околната среда, като отговорна и прозрачна компания, се стремим да постигнем устойчив баланс между околна среда, общество и икономика за удовлетворяване на все по-нарастващите потребности на обществото.

ISO 45001:2018
и OHSAS 18001

Чрез внедряването на стандарта, засвидетелстваме ангажираността си към здравето на служителите като осигуряваме безопасна работна среда, управляваме и минимизираме рисковете за здравето на персонала и на заинтересованите страни, които работят на обектите ни.

ISO 27001:2017

Чрез прилагане на изискванията на стандарта, Софарма Трейдинг осигурява адекватни и съгласувани механизми за сигурност, чиято цел е защита на информационните активи на компанията и осигуряване доверието на всяка заинтересована страна, с особено внимание към клиентите.

Сертификат за дистрибуция
на билогични продукти

„Сертификат за дистрибуция на биологични продукти“ е издаден от водещата световна компания за тестване, инспекция и сертифициране SGS. Със защитаването му Софарма Трейдинг има право да съхранява, внася, транпортира и извършва търговия със следните био продукти: био масла и мазнини, био чай, био зърнени храни и храни на зърнена основа, детски храни и хранителни добавки.