Сертификати - Софарма Трейдинг АД
Софарма Трейдинг: Сертификати
Софарма Трейдинг: Сертификати

World Health Organization
Good Distribution practices
(GDP)(WHO Technical Report Series, No. 957, Annex5, 2010
and No. 1025, Annex7, 2020 Including Storage and Distribution Practices)

Чрез прилагане на изискванията на Европейската комисия, описани в Директива 2001/83/ЕО, Ръководството от 05 ноември 2013 година за Добра Дистрибуторска практика и на Световната здравна организация, Софарма Трейдинг заявява своята експертност и постоянен контрол върху осигуряването на качеството, гарантирайки че продуктите последователно се съхраняват, транспортират и манипулират при подходящи условия, както изисква разрешението за търговия или спецификацията на продукта.

Софарма Трейдинг: Сертификати
Софарма Трейдинг: Сертификати

ISO 9001:2015

С внедряването на Система за управление на качеството спрямо изискванията на ISO 9001:2015 се гарантира способността ни непрекъснато да предоставяме услуги, които отговарят на клиентските и приложимите нормативни и други изисквания. Ефективното прилагане на системата води до повишаване удовлетвореността на клиентите ни.

Софарма Трейдинг: Сертификати
Софарма Трейдинг: Сертификати

ISO 14001: 2015

Чрез внедряването на стандарта, поемаме ангажимент за рационално използване на природните ресурси и осигуряване на постоянен контрол върху значимите аспекти на околната среда, върху които компанията може да влияе. С управлението на значимите аспекти на околната среда, като отговорна и прозрачна компания, се стремим да постигнем устойчив баланс между околна среда, общество и икономика за удовлетворяване на все по-нарастващите потребности на обществото.

Софарма Трейдинг: Сертификати
Софарма Трейдинг: Сертификати

ISO 45001:2018
и OHSAS 18001

Чрез внедряването на стандарта, засвидетелстваме ангажираността си към здравето на служителите като осигуряваме безопасна работна среда, управляваме и минимизираме рисковете за здравето на персонала и на заинтересованите страни, които работят на обектите ни.

Софарма Трейдинг: Сертификати
Софарма Трейдинг: Сертификати

ISO 27001:2017

Чрез прилагане на изискванията на стандарта, Софарма Трейдинг осигурява адекватни и съгласувани механизми за сигурност, чиято цел е защита на информационните активи на компанията и осигуряване доверието на всяка заинтересована страна, с особено внимание към клиентите.

Софарма Трейдинг: Сертификати
Софарма Трейдинг: Сертификати

Сертификат за дистрибуция
на билогични продукти

„Сертификат за дистрибуция на биологични продукти“ е издаден от водещата световна компания за тестване, инспекция и сертифициране SGS. Със защитаването му Софарма Трейдинг има право да съхранява, внася, транпортира и извършва търговия със следните био продукти: био масла и мазнини, био чай, био зърнени храни и храни на зърнена основа, детски храни и хранителни добавки.