Промени в управляващите и представляващи "Софарма Трейдинг" АД - Софарма Трейдинг АД

Промени в управляващите и представляващи “Софарма Трейдинг” АД

Уважаеми дами и господа,

Стратегията на Група Софарма в последните години е насочена към засилване на интеграцията между различните бизнеси на Групата, така че да могат да се реализират още по-мащабни възможности и синергии. В сектора на Грижа за здравето стратегията на Групата е да налага бизнес модел основан на вертикалната интеграция между производител, търговец на едро и търговец на дребно с фокус върху изграждането на силна връзка с крайните клиенти.

Тези две важни стратегически направления водят компаниите в Групата към нов етап на развитие, който изисква и промяна в начина на управление.

Във връзка с горното, Ви уведомяваме, че Съветът на директорите на „Софарма Трейдинг“ АД взе решение за промени касаещи управляващите и представляващи дружеството.

За Изпълнителен директор на „Софарма Трейдинг“ АД е избран г-н Огнян Донев, който е и Председател на Съвета на директорите. Предстои вписване на решението на Съвета на директорите в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ. Той ще замести досегашния Изпълнителен директор г-н Димитър Димитров. Дружеството благодари на г-н Димитров за постигнатите резултати в качеството му на Изпълнителен директор.   

Съветът на директорите определи и упълномощи г-н Борис Борисов за прокурист на „Софарма Трейдинг“ АД. Промяната е вписана в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията под номер 20210920154132 на 20.09.2021 г.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts