Политика по управление на компанията - Софарма Трейдинг АД

Ръководството на „Софарма Трейдинг“ АД, в лицето на Изпълнителния директор, официално декларира своята визия относно непрекъснатото подобрение на Интегрираната система за управление, изхождайки от убеждението, че просперитетът и бъдещето на Дружеството зависят от доверието и  удовлетвореността на клиентите, служителите и всички заинтересовани от дейността му страни.
Политиката на „Софарма Трейдинг“ АД изразява вижданията и ангажиментите ни за бъдещото развитие и усъвършенстване на Дружеството, чрез поддържане на високо качество на продуктите и услугите, опазване на околната среда, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, сигурност на информацията при извършване на дейностите:

  • търговия на едро с лекарствени продукти, в т.ч. радиофармацевтици (включително радионуклеидни комплекти), медицински изделия, санитарно-хигиенни материали, хранителни добавки и детски храни, козметични продукти, продукти за дезинфекция, дезинсекция и дератизация;
  • услуги по преддистрибуция, включващи логистика, съхранение и дистрибуция на продукти за клинични изпитвания;
  • търговия с медицинска апаратура и оборудване;
  • сервизно обслужване на апаратура за клинична диагностика;
  • ритейл услуги към аптеки;

при спазване на принципите и изискванията на ръководството за добра дистрибуторска практика при търговията с лекарствени продукти за хуманна употреба.

Като лидер във фармацевтичния сектор в България, успехът на клиентите ни, грижещи се за здравето и пълноценния живот на хората, е нашата основна цел, това ни мотивира и задължава да предоставяме най-качествената услуга на всички наши клиенти и партньори в сектора на здравеопазването.

За ефективното реализиране на своята визия, ценности и цели, ръководството на „Софарма Трейдинг“ АД насочва усилията си в непрекъснато подобряване на дейността, процесите и услугите си, както и към изграждане на стимулираща и професионална работна среда – така, че всяко мнение и идея да бъдат чути, а всеки успех – възнаграден.

Гаранция за изпълнение на всички изложени цели е изграждането, поддържането и непрекъснатото подобрение на Интегрираната система за управление на качество, околна среда, здравословни и безопасни условия на труд, Добра Дистрибуторска практика, сигурност на информацията, съответстваща на изискванията на международните стандарти ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 и Ръководство за Добра Дистрибуторска практика при търговията с лекарствени продукти за хуманна употреба.

Уважаеми посетители на уебсайта,

Уведомяваме ви, че, считано от 28.04.2021г. новата интернет страница на „Софарма Трейдинг“ АД, от която ще може да получавате актуална информация и материали във връзка с дейността на дружеството, ще бъде с променен домейн адрес, а именно - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (вместо досегашния www.sopharmatrading.bg ). В случай че продължите да използвате стария домейн адрес на дружеството, ще се осъществява автоматично препращане към настоящата интернет страница.

Dear website visitors,

We hereby inform you that, as of 28th April, 2021 the new corporate website of Sopharma Trading AD, from which you will be able to receive up-to-date information and materials in connection with the company's activities, will have a changed domain address, namely - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (instead of the current www.sopharmatrading.bg ). If you continue to use the company's old domain address, you will be automatically redirected to this website.