Политика по управление на компанията - Софарма Трейдинг АД
Политика по управление на компанията

Ръководството на „Софарма Трейдинг“ АД, в лицето на Изпълнителния директор, официално декларира своята визия относно непрекъснатото подобрение на Интегрираната система за управление, изхождайки от убеждението, че просперитетът и бъдещето на Дружеството зависят от доверието и  удовлетвореността на клиентите, служителите и всички заинтересовани от дейността му страни.
Политиката на „Софарма Трейдинг“ АД изразява вижданията и ангажиментите ни за бъдещото развитие и усъвършенстване на Дружеството, чрез поддържане на високо качество на продуктите и услугите, опазване на околната среда, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, сигурност на информацията при извършване на дейностите:

  • търговия на едро с лекарствени продукти, в т.ч. радиофармацевтици (включително радионуклеидни комплекти), медицински изделия, санитарно-хигиенни материали, хранителни добавки и детски храни, козметични продукти, продукти за дезинфекция, дезинсекция и дератизация;
  • услуги по преддистрибуция, включващи логистика, съхранение и дистрибуция на продукти за клинични изпитвания;
  • търговия с медицинска апаратура и оборудване;
  • сервизно обслужване на апаратура за клинична диагностика;
  • ритейл услуги към аптеки;

при спазване на принципите и изискванията на ръководството за добра дистрибуторска практика при търговията с лекарствени продукти за хуманна употреба.

Като лидер във фармацевтичния сектор в България, успехът на клиентите ни, грижещи се за здравето и пълноценния живот на хората, е нашата основна цел, това ни мотивира и задължава да предоставяме най-качествената услуга на всички наши клиенти и партньори в сектора на здравеопазването.

За ефективното реализиране на своята визия, ценности и цели, ръководството на „Софарма Трейдинг“ АД насочва усилията си в непрекъснато подобряване на дейността, процесите и услугите си, както и към изграждане на стимулираща и професионална работна среда – така, че всяко мнение и идея да бъдат чути, а всеки успех – възнаграден.

Гаранция за изпълнение на всички изложени цели е изграждането, поддържането и непрекъснатото подобрение на Интегрираната система за управление на качество, околна среда, здравословни и безопасни условия на труд, Добра Дистрибуторска практика, сигурност на информацията, съответстваща на изискванията на международните стандарти ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 и Ръководство за Добра Дистрибуторска практика при търговията с лекарствени продукти за хуманна употреба.

Политика по управление на компанията