Общо събрание на акционерите - Софарма Трейдинг АД
Общо събрание на акционерите
Общо събрание на акционерите

Общо събрание на акционерите

Общото събрание се състои от всички акционери на „Софарма Трейдинг“ АД с право на глас. То се провежда най-малко един път годишно, като свикването му се извършва с покана, обявена в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ най-малко 30 дни преди неговото откриване.

Общото събрание на акционерите има изключителната компетентност да решава следните въпроси:

 • Изменя и допълва Устава на дружеството;
 • Увеличава и намалява капитала;
 • Преобразува и прекратява дружеството;
 • Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им и гаранцията им за управление съгласно изискванията на закона;
 • Назначава и освобождава регистрираните одитори;
 • Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначените регистрирани одитори;
 • Взема решения за разпределянето на печалбата и за попълване на фонд „Резервен“, определя размера и взема решение за изплащане на дивидент;
 • Назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
 • Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
 • Взема решение за издаване на облигации;
 • Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или Устава;
Общо събрание на акционерите
Общо събрание на акционерите

Правила за гласуване чрез пълномощник или кореспонденция

Уставът на „Софарма Трейдинг“ АД дава възможност на акционерите да гласуват чрез пълномощник или кореспонденция. Редът за гласуване чрез пълномощник или кореспонденция може да намерите в поканата за съответното Общо събрание на акционерите.