Общо събрание на акционерите - Софарма Трейдинг АД

Общо събрание на акционерите

Общото събрание се състои от всички акционери на „Софарма Трейдинг“ АД с право на глас. То се провежда най-малко един път годишно, като свикването му се извършва с покана, обявена в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ най-малко 30 дни преди неговото откриване.

Общото събрание на акционерите има изключителната компетентност да решава следните въпроси:

 • Изменя и допълва Устава на дружеството;
 • Увеличава и намалява капитала;
 • Преобразува и прекратява дружеството;
 • Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им и гаранцията им за управление съгласно изискванията на закона;
 • Назначава и освобождава регистрираните одитори;
 • Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначените регистрирани одитори;
 • Взема решения за разпределянето на печалбата и за попълване на фонд „Резервен“, определя размера и взема решение за изплащане на дивидент;
 • Назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
 • Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
 • Взема решение за издаване на облигации;
 • Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или Устава;

Правила за гласуване чрез пълномощник или кореспонденция

Уставът на „Софарма Трейдинг“ АД дава възможност на акционерите да гласуват чрез пълномощник или кореспонденция. Редът за гласуване чрез пълномощник или кореспонденция може да намерите в поканата за съответното Общо събрание на акционерите.

Уважаеми посетители на уебсайта,

Уведомяваме ви, че, считано от 28.04.2021г. новата интернет страница на „Софарма Трейдинг“ АД, от която ще може да получавате актуална информация и материали във връзка с дейността на дружеството, ще бъде с променен домейн адрес, а именно - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (вместо досегашния www.sopharmatrading.bg ). В случай че продължите да използвате стария домейн адрес на дружеството, ще се осъществява автоматично препращане към настоящата интернет страница.

Dear website visitors,

We hereby inform you that, as of 28th April, 2021 the new corporate website of Sopharma Trading AD, from which you will be able to receive up-to-date information and materials in connection with the company's activities, will have a changed domain address, namely - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (instead of the current www.sopharmatrading.bg ). If you continue to use the company's old domain address, you will be automatically redirected to this website.