КФН с Решение № 1056-Е от 19.09.2019 г. потвърди проспект за публично предлагане на емисия акции - Софарма Трейдинг АД

КФН с Решение № 1056-Е от 19.09.2019 г. потвърди проспект за публично предлагане на емисия акции

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че с решение №1056-Е от 19.09.2019 г. Комисията за финансов надзор потвърди проспект за публично предлагане на емисия в размер до 1 371 042 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 6.85 лева, ISIN код 1100086070, които ще бъдат издадени от Софарма Трейдинг АД в резултат на увеличение на капитала, съгласно решение на Съвета на директорите от 15.07.2019 г.

Моля имайте предвид, че настоящото оповестяване няма характера на съобщение по чл. 92а, ал.1 от ЗППЦК.

Софарма Трейдинг АД ще публикува съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок за прехвърлянето на права и за записването на акции, мястото, времето и начина на запознаване с Проспекта, както и всички други данни съгласно нормативните изисквания.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts

Уважаеми посетители на уебсайта,

Уведомяваме ви, че, считано от 28.04.2021г. новата интернет страница на „Софарма Трейдинг“ АД, от която ще може да получавате актуална информация и материали във връзка с дейността на дружеството, ще бъде с променен домейн адрес, а именно - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (вместо досегашния www.sopharmatrading.bg ). В случай че продължите да използвате стария домейн адрес на дружеството, ще се осъществява автоматично препращане към настоящата интернет страница.

Dear website visitors,

We hereby inform you that, as of 28th April, 2021 the new corporate website of Sopharma Trading AD, from which you will be able to receive up-to-date information and materials in connection with the company's activities, will have a changed domain address, namely - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (instead of the current www.sopharmatrading.bg ). If you continue to use the company's old domain address, you will be automatically redirected to this website.