Информация за реда за изплащане на годишен дивидент и проверка на акции - Софарма Трейдинг АД

Информация за реда за изплащане на годишен дивидент и проверка на акции

Уважаеми дами и господа,

Бихме искали да Ви напомним, че всички акционери на Софарма Трейдинг АД с лични сметки в Централен депозитар могат да получат своя годишен дивидент в клоновете на „СЖ Експресбанк АД“. За акционерите с клиентски сметки при инвестиционен посредник – средствата се изплащат по сметките при инвестиционния посредник.

Съгласно законовите разпоредби, правото на дивидент се погасява с изтичането на 5-годишен давностен срок.

През юни 2018 г. Общото събрание на акционерите на Софарма Трейдинг гласува годишен брутен дивидент за 2017 г. за една акция в размер на 0.30 лева.

Актуална информация за броя на притежаваните от Вас акции може да получите:

/ На сайта на Централен депозитар, чрез квалифициран електронен подпис или чрез персонален идентификационен код, издаден от Национална агенция за приходите.
/ При лицензиран инвестиционен посредник.

По отношение на акционери, притежавали акции на „Софарма Логистика“ АД, обръщаме внимание, че съгласно договор от 13.01.2010 г. за преобразуване чрез вливане на „Софарма Логистика“ АД в „Софарма Трейдинг“ АД и допълнително споразумение № 1 от 02.03.2010 г. към договор от 13.01.2010 г. за преобразуване чрез вливане на „Софарма Логистика“ АД в „Софарма Трейдинг“ АД, одобрени с Решение № 199-ПД от 30.03.2010 г. на Комисия за финансов надзор, въз основа на справедливата цена на акциите на участващите в преобразуването дружества се формира съотношение за замяна от 1,881895, което означава, че една акция на „Софарма Трейдинг“ АД следва да се замени с 1,881895 акции на „Софарма Логистика“ АД. Съотношението за замяна на акции е определено към 23.12.2009 г. Броят нови акции в капитала на „Софарма Трейдинг“ АД за всеки акционер на „Софарма Логистика“ АД се установява, като броят на притежаваните от него акции в „Софарма Логистика“ АД се раздели на приетото съотношение за замяна. Полученото цяло число е броят нови акции в „Софарма Трейдинг“ АД, които съответният акционер на „Софарма Логистика“ АД получава. Сборът на получилите се цели числа акции за всеки акционер дава сумата на новите акции на „Софарма Трейдинг“ АД, а разликата следва да бъде изплатена съгласно описаното по-долу. Акционерите, които притежават само по една акция в „Софарма Логистика“ АД, ще получат по една нова акция на „Софарма Трейдинг“ АД. Поради математическата невъзможност акциите на всеки отделен акционер в „Софарма Логистика“ АД да бъдат заменени с нови акции на „Софарма Трейдинг“ АД с напълно еквивалентна стойност, разликата до тази стойност е компенсирана с допълнителни парични плащания в съответния размер, базирани на справедливата цена на акциите на „Софарма Трейдинг“ АД и „Софарма Логистика“ АД.

В случай, че желаете да купите или продадете акции на Софарма Трейдинг АД е необходимо да използвате услугите на инвестиционен посредник. Актуална информация за котировките на акциите може да намерите на сайта на Българска фондова борса.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts

Уважаеми посетители на уебсайта,

Уведомяваме ви, че, считано от 28.04.2021г. новата интернет страница на „Софарма Трейдинг“ АД, от която ще може да получавате актуална информация и материали във връзка с дейността на дружеството, ще бъде с променен домейн адрес, а именно - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (вместо досегашния www.sopharmatrading.bg ). В случай че продължите да използвате стария домейн адрес на дружеството, ще се осъществява автоматично препращане към настоящата интернет страница.

Dear website visitors,

We hereby inform you that, as of 28th April, 2021 the new corporate website of Sopharma Trading AD, from which you will be able to receive up-to-date information and materials in connection with the company's activities, will have a changed domain address, namely - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (instead of the current www.sopharmatrading.bg ). If you continue to use the company's old domain address, you will be automatically redirected to this website.