Вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала на Софарма Трейдинг - Софарма Трейдинг АД

Вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала на Софарма Трейдинг

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че на 29.11.2019 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията беше вписано увеличението на капитала на Софарма Трейдинг АД в размер на 1 371 041 лева, съгласно решение на Съвета на директорите от 15.07.2019 г. за увеличаване капитала на дружеството чрез публично предлагане на акции на основание чл.196 ал.1 и чл.194, ал.1 от ТЗ, чл.112 и сл. от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и съгласно овластяването по чл. 50 от Устава на дружеството.

Вписване в Търговския регистър

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts

Уважаеми посетители на уебсайта,

Уведомяваме ви, че, считано от 28.04.2021г. новата интернет страница на „Софарма Трейдинг“ АД, от която ще може да получавате актуална информация и материали във връзка с дейността на дружеството, ще бъде с променен домейн адрес, а именно - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (вместо досегашния www.sopharmatrading.bg ). В случай че продължите да използвате стария домейн адрес на дружеството, ще се осъществява автоматично препращане към настоящата интернет страница.

Dear website visitors,

We hereby inform you that, as of 28th April, 2021 the new corporate website of Sopharma Trading AD, from which you will be able to receive up-to-date information and materials in connection with the company's activities, will have a changed domain address, namely - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (instead of the current www.sopharmatrading.bg ). If you continue to use the company's old domain address, you will be automatically redirected to this website.